PRIVAATSUSPOLIITIKA

1. Teie isikuandmete töötlemine

AS Hekotek, äriregistrikood: 10112941, Põrguvälja tee 9, Jüri, Rae vald, 75306 Harjumaa Eesti („ettevõte“ või „meie“) võtab kõik vajalikud meetmed tagamaks, et meie klientide ja teiste partnerite isikuandmeid töödeldakse seaduslikult, õiglaselt ja läbipaistvalt.

Kui kasutate meie erinevaid teenuseid, kogume teie isikuandmeid. Seetõttu on ettevõte teie isikuandmete vastutav töötleja ja töötleb seda vastavalt käesolevale privaatsuspoliitikale. See privaatsuspoliitika selgitab ja täpsustab teie õigusi ettevõtte suhtes seoses teie isikuandmete töötlemisega ja kuidas saate neid õigusi kasutada.

Ettevõte on pühendunud teie isikuandmete kaitsmisele ja ettevõtte jaoks on oluline tagada, et teie isikuandmeid töödeldakse turvalisel viisil. Järgime kõiki kehtivaid seadusi ja eeskirju, mis kehtivad üksikisikute privaatsuse kaitseks, sealhulgas Eesti isikuandmete seadust (RT I 2007, 24, 127), Eesti elektroonilise side seadust (RT I 2004, 87, 593) ja muid selliseid. seadused või määrused, millega rakendatakse EL andmekaitsedirektiivi 95/46 / EÜ, elektroonilise side direktiivi 2002/58 / EÜ ja ELi andmekaitse üldmäärust 2016/679 (GDPR), ning kõik muudatused, muudatused või määrused, mis neid asendavad seadused ja määrused. Kasutame isikuandmete hulga ja tundlikkuse osas sobivaid tehnilisi ja korralduslikke abinõusid.

Enne ettevõtte teenuste kasutamist on oluline lugeda seda privaatsuspoliitikat ja sellest aru saada. Kui te seda privaatsuspoliitikat heaks ei kiida, ei tohiks te ühtegi meie teenust kasutada.

Mõnel meie veebisaidi lehel on linke kolmandate osapoolte veebisaitidele. Nendel veebisaitidel on oma privaatsuseeskirjad ja ettevõte ei vastuta nende tegevuse ega teabepoliitika eest. Iga kasutaja, kes saadab teavet nendele kolmandate osapoolte veebisaitidele või nende kaudu, peaks enne nende isikuandmete edastamist nendele veebisaitidele postitatud privaatsuseeskirjad üle vaatama.

Lisateavet küpsiste kaudu saadud teabe kogumise, käitlemise ja säilitamise kohta leiate allolevast jaotisest “Küpsised”.

2. Milliseid isikuandmeid me kogume ja kust?

Kui kasutate meie teenuseid või kasutate neid muul viisil, võite anda meile teavet, mida vastavalt kehtivatele andmekaitseseadustele peetakse isikuandmeteks.

Kogutavate isikuandmete tüübid võivad olenevalt kontekstist sisaldada järgmist:

 • nimi ja kontaktteave, sealhulgas aadress, mobiilinumber ja e-posti aadress;
 • isikukood;
 • tarne- ja arveldusteave, makseteave ja muu teave, mille te edastate seoses toote või teenuse ostmise või tarnimisega;
 • erinevat tüüpi demograafiline teave;
 • teave eelistuste ja huvide kohta, mis põhinevad ettevõtte veebisaitide kasutamisel;
 • ja / või muu teave, mis on oluline klientide küsitluste, reklaami / turunduse või pakkumiste jaoks;

Võime koguda teie isikuandmeid järgmistest allikatest:

 • ükskõik millise Hekotek ASi veebisaitidel, nt. kui tellite mõnda meie infolehte või osalete mõnel meie konkursil;
 • kolmandatelt isikutelt kontserni kuuluvate ettevõtete näol või ettevõtete poolt, millega ettevõte tegeleb oma klientide andmebaasi rikastamiseks.
 • kui AS Hekotek saab teilt e-kirja.

3. Miks töötleme teie isikuandmeid?

Kui olete meilt toote tellinud või teenuse tellinud, olete sõlminud ettevõttega lepingu. Selle tulemusel töötleme teie isikuandmeid teie ostu, tellimuse või tellimuse haldamiseks ja teie tellitud teenuse või toote edastamiseks.

Lisaks teie isikuandmete töötlemisele toodete või teenuste ostmise lõpuleviimiseks võib ettevõte kasutada teie isikuandmeid ka muudel eesmärkidel, lähtudes muudest õiguslikest alustest, nagu on sätestatud allpool.

Lepingu täitmiseks:

Ostude, toodete tarnimise, maksete tegemise, maksete tegemise, samuti teile juurdepääsu ettevõtte veebisaitidele ja seal pakutavatele teenustele (sealhulgas klienditoele) haldamiseks ja haldamiseks.

 • nõusolek: otseturundus (tavaposti ja e-posti teel), klientide uuringud, klienditugi ja infolehed
 • juriidilise kohustuse täitmine: salvestame arve dokumendid vastavalt kehtivatele raamatupidamise seadustele ja määrustele
 • õigustatud huvi: selleks, et saaksime oma kohustusi, tooteid ja teenuseid pakkuda, täita ja täiustada, on meil vaja töödelda isikuandmeid ka mõnel muul juhul, nt analüüsides klientide ostmisharjumusi, et pakkuda neile asjakohast teavet ja turundust, aga ka statistilistel eesmärkidel.
 • profiilimine

Juhul, kui meie pakutav teenus nõuab teie nõusolekut, palume teil alati selgesõnaliselt anda nõusolek selliseks teenuseks ja teie isikuandmete töötlemiseks. Näiteks küsime teie nõusolekut, kui soovite tellida mõnda ettevõtte infolehte või soovite luua konto mõnel ettevõtte veebisaidil.

Seoses nõusoleku andmisega peate kinnitama, et olete tutvunud käesoleva privaatsuseeskirjadega ja nõustute oma isikuandmete töötlemisega siin kirjeldatud viisil.

4. Isikuandmete säilitamine

Ettevõte võtab kõik mõistlikud sammud teie isikuandmete turvalise töötlemise ja säilitamise tagamiseks. Teie isikuandmeid ei säilitata kunagi kauem kui kohaldatavad seadused lubavad või kauem, kui on vaja ülalnimetatud eesmärkide täitmiseks. Teie isikuandmeid töötleme järgmistel perioodidel.

Klient: kui olete ettevõtte klient, salvestatakse teie isikuandmed kolm aastat pärast viimast ostu. See ei kehti juhul, kui meil on vaja allpool nimetatud põhjustel teie isikuandmeid pikemaks ajaks salvestada.

Lepingu täitmine: Ettevõttele seoses toodete või teenuste tellimisega edastatud isikuandmeid (nimi, isikukood, aadress, telefoninumber, e-post, arvelduse ja kättetoimetamise teave) säilitatakse nii kaua kui vajalik selleks, et ettevõte täidaks teiega sõlmitud lepingut. See hõlmab muu hulgas tarne- või garantiikohustuste täitmist.

Juriidiline kohustus: Ettevõte salvestab kõik dokumendid, mis moodustavad raamatupidamisandmeid vastavalt kehtivatele raamatupidamise õigusaktidele.

Nõusolek: kui töötleme teie isikuandmeid teie nõusoleku alusel, salvestame teie isikuandmeid ainult seni, kuni meil on teie nõusolek alles.

Otseturundus: võime töödelda teie isikuandmeid otseturunduse eesmärkidel kuni kolm aastat pärast kliendisuhte lõppemist, kui te ei vaidlusta oma isikuandmete kasutamist otseturunduse eesmärkidel.

5. Isikuandmete edastamine

Meie klientide isikuandmed on ettevõtte tegevuse oluline osa. Me edastame isikuandmeid ainult allpool kirjeldatud viisil. Me jälgime teie isikuandmete edastamisel alati suurt ettevaatust ja teie isikuandmeid edastatakse ainult vastavalt sellele privaatsuspoliitikale ja pärast asjakohaste turvameetmete võtmist.

 • Partnerid väljaspool kontserni, kuhu ettevõte kuulub: Meie partnerid, st ettevõtted, mis asuvad väljaspool kontserni, kuhu ettevõte kuulub ja mille ettevõte on heaks kiitnud, võivad saada juurdepääsu teie isikuandmetele eesmärgiga anda teile juurdepääs sihipärane teave ja pakkumised toodete ja teenuste kohta
 • kooskõlastamine era- ja avalike andmetega: ettevõte võib teie isikuandmeid täiendava teabe abil rikastada, kogudes teavet muudelt era- ja avalikelt registritelt. Sel viisil saab teie isikuandmeid rikastada ja ajakohastada
 • äritehingud: kui kogu ettevõtte tegevus või osa sellest müüakse või integreeritakse mõne muu äritegevuse, toimingu või ettevõttega, võidakse teie isikuandmed avaldada meie nõustajatele, potentsiaalsetele ostjatele ja nende nõustajatele ning edastada toimingu uutele omanikele
 • juriidilised kohustused: Teie isikuandmeid võidakse avaldada ka selleks, et ettevõte täidaks teatavaid seaduslikke kohustusi, ja kui seadusega seda lubatakse ja nõutakse, võib neid edastada politseile ja teistele asjaomastele riigiasutustele.

Ülalnimetatud tüüpi ülekandeid võib teostada ainult ELis või EMP-s asuvatele ettevõtetele (st kõigile EL-i liikmesriikidele ning Islandile, Norrale ja Lichtensteinile).

6. Nõusoleku tagasivõtmine

Juhul, kui töötleme teie isikuandmeid teie nõusoleku alusel, nt. uudiskirjade tellimisega seoses võite oma nõusoleku igal ajal tagasi võtta, pöördudes meie müügiosakonna juhataja poole. Sellise tagasivõtmise võib teha täielikult või osaliselt. Kui te ei soovi meilt turundust ja eripakkumisi saada, võite oma nõusoleku tagasi võtta, pöördudes meie müügiosakonna juhataja poole või kui e-kiri saadetakse, siis selles e-kirjas oleva lingi kaudu.

Kui tühistate oma nõusoleku oma isikuandmete kasutamiseks või avalikustamiseks käesolevas privaatsuspoliitikas sätestatud muudel eesmärkidel, ei pruugi me enam jätkata teile juurdepääsu andmist meie veebisaitidele ega klienditeeninduse või muude teenuste pakkumist meie kasutajatele ja selle privaatsuspoliitika kohaselt lubatud.

7. Teie õigused

Teil on õigus kirjalikult ühendust võttes küsida teavet selle kohta, milliseid teie isikuandmeid me töötleme ja kuidas neid kasutatakse. Teil on õigus nõuda teie kohta käivate ebaõigete, mittetäielike või mitmetähenduslike isikuandmete parandamist, pöördudes klienditeeninduse poole. Teie privaatsuse ja teie isikuandmete kaitseks võime nõuda, et tuvastaksite end seoses meie abistamisega.

Vastavalt kehtivatele andmekaitseseadustele on teil ka õigus nõuda teie isikuandmete kustutamist või teie isikuandmete töötlemise piiramist. Teatavates olukordades on teil ka õigus vaidlustada oma isikuandmete töötlemine ja taotleda, et teie isikuandmeid edastataks elektroonilisel kujul.

Võite esitada kaebuse Eesti Andmekaitse Inspektsioonile (Andmekaitse inspektsioon), kui arvate, et ettevõte ei töötle teie isikuandmeid vastavalt kehtivatele seadustele.

8. Küpsised

Ettevõte kasutab meie veebisaitidel nn küpsiseid. Küpsis on väike tekstifail, mis saadetakse veebisaidilt teie veebibrauserisse. Küpsis ei saa teid isiklikult tuvastada, vaid ainult teie arvutisse installitud veebibrauser ja veebibrauser, mida kasutate veebilehe külastamisel. Järelikult salvestatakse erinevatesse arvutitesse erinevad küpsised, kui peaksite meie veebisaite külastades kasutama erinevaid arvuteid. Küpsised ei kanna viirusi ega saa hävitada muud teie arvutisse salvestatud teavet.

Küpsiseid liigitatakse tavaliselt nende päritolu ja selle järgi, kas neid on teie veebibrauseris salvestatud. Küpsiseid võib saata teile teie külastatavast veebisaidist (s.o esimese osapoole küpsised) või mõnelt muult organisatsioonilt, mis pakub teenuseid praegusele veebisaidile, näiteks analüütikute ja statistikaettevõtte kaudu (st kolmandate osapoolte küpsised). Küpsised võib jagada ka sessiooniküpsisteks ja püsiküpsisteks. Seansiküpsis saadetakse teie arvutisse, nii et veebilehed saaksid teie külastuse ajal korralikult töötada ja neid ei salvestata teie arvutisse, vaid need kustutatakse teie veebibrauseri sulgemisel. Seansiküpsise funktsioon on näiteks see, et see aktiveeritakse, kui naasete veebisaidi varem külastatud ossa ja hõlbustab seeläbi veebisaidil liikumist. Püsiküpsis seevastu salvestatakse teie veebibrauserisse ja võimaldab seega veebilehel tuvastada teie arvuti IP-aadressi isegi siis, kui lülitate arvuti välja või logite külastuste vahel välja.

Võime küpsiseid kasutada selleks, et:

 • Analüüsida meie veebisaidi kasutajakogemust
 • Külastajate suundumuste ja demograafilise analüüsi tegemine (individuaalset profileerimist me ei tee)

Toimivuse mõõtmise küpsised – meie sait kasutab Google Analyticsit, mis on veebis üks levinumaid ja usaldusväärseimaid analüüsilahendusi. GA aitab meil mõista, kuidas te meie saiti kasutate, ja aitab meil leida viise, kuidas saaksime teie kogemusi paremaks muuta. See aitab meil oma veebisaidil paremat kasutatavust pakkuda.

Google Analytics jälgib selliseid asju nagu saidil veedetud aeg ja külastatud lehed, nii et saaksime jätkata kaasakiskuva sisu tootmist. See küpsis ei tuvasta teid. Google Analyticsi küpsiste kohta lisateabe saamiseks vaadake ametlikku Google Analyticsi lehte. Võite GA-st loobuda; juhised selle kohta on saadaval aadressil https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Enamikul veebibrauseritel on vaikeseade, mis lubab küpsiste kasutamist. Võite hõlpsalt loobuda ettevõtte veebisaitide lubamisest salvestada küpsiseid teie arvutisse veebibrauseris oleva seadistusega, sealhulgas küpsiste blokeerimise või teie arvutisse salvestatud küpsiste kustutamisega. Kuidas küpsiste sätteid kustutada või muuta, on kirjas teie veebibrauseri juhistes või utiliidifunktsioonis, mis tavaliselt on veebibrauseris saadaval.

9. Serveri logid

Server, mis majutab meie veebisaite hekotek.com ja hekotek.ee, võib salvestada teie serverile tehtud päringuid (avatud link, kasutatav brauser, samuti seade, IP-aadress, juurdepääsuaeg jne). Need andmed kasutatakse ainult tehnilistel eesmärkidel meie veebisaidi täieliku funktsionaalsuse ja turvalisuse tagamiseks, samuti võimalike turvaintsidentide uurimiseks.

10. Privaatsuspoliitika muudatused

Pange tähele, et privaatsuspoliitika tingimusi võidakse muuta või muuta. Kõik uued versioonid avaldatakse ettevõtte veebisaidil. Järelikult peaksite need tingimused regulaarselt üle vaatama, et olla kindel muudatustega. Oluliste muudatuste korral saadame teile e-kirja, kui olete meile oma e-posti aadressi andnud, et teavitada teid tehtud muudatustest.

Kui muudatused puudutavad isikuandmete töötlemist, mida teostame teie nõusoleku alusel, anname teile võimaluse taaskord anda oma nõusolek töötlemiseks esitatud uute tingimustega.

Kui teil on selle privaatsuspoliitikaga seotud küsimusi, kui kahtlustate, et seda privaatsuspoliitikat on rikutud, või kui soovite selles privaatsuspoliitikas toodud põhjustel meiega ühendust võtta, pöörduge vajaliku info saamiseks meie tegevjuhi poole.